ซัมเมอร์สิงคโปร์ เรียนต่ออเมริกา เรียนต่อนิวซีเเลนด์ เรียนต่อสิงคโปร์ มัธยมอังกฤษ
     
 
   
  
 
      
 

 

 
โปรโมชั่น ส่วนลด ทุนการศึกษา
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ระบบการศึกษาในมาเลเซีย
  
ระบบการศึกษาของประเทศมาเลเซียโดยภาพรวมแล้วแบ่งออกเป็น 5 ระดับดังนี้
 • เตรียมความพร้อมPre-school education
 • ประถมศึกษาPrimary education
 • มัธยมศึกษาSecondary
 • อนุปริญญาPost-secondary education or Pre-university level
 • การศึกษาระดับอุดมศึกษาHigher education
ภาคการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 เทอม
เทอม 1 เริ่มต้นในมกราคม จนถึง มิถุนายน
เทอม 2 เริ่มต้นในกรกฎาคม ถึง ธันวาคม
 
 
ระดับชั้น 
เกณฑ์อายุ 
อนุบาล
เตรียมอนุบาล
3-4
อนุบาล
4-6
ประถมศึกษา
Darjah 1
6-7
Darjah 2
7-8
Darjah 3
8-9
Darjah 4
9-10
Darjah 5
10-11
Darjah 6
11–12
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น (Lower Secondary)
Form 1
12-13
Form 2
13–14
Form 3
14-15
มัธยมศึกษาตอนปลาย (Upper Secondary)
Form 4
15–16
Form 5
16-17
เตรียมอุดมศึกษา
Form 6
17-18
อุดมศึกษา
ระดับวิทยาลัย หรือ มหาวิทยาลัย
ระยะเวลาเรียน 4 ปีขึ้นไปสำหรับปริญญาตรีขึ้นอยู่กับหลักสูตร
 
 
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา (Secondary Education)
 
มัธยมศึกษาประกอบด้วยการศึกษาใน 2 ระดับคือ Lower Secondary (Tingkatan 1-3) และUpper Secondary (Form 4-5)ประกอบด้วย 5 ปีการศึกษาโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับ Upper Secondary มี 3 สาขาคือเน้นด้านวิชาการ (Art และScience) เน้นด้านเทคนิคและเน้นด้านวิชาชีพนักเรียนที่เลือกเรียนสายวิชาการและเทคนิคเมื่อจบแล้วจะต้องสอบผ่านข้อสอบของรัฐคือSPM (SijitPelajaranMalasia) และสายวิชาชีพคือSPMV (SijitPelajaranMalasiaVokasional) หรือ Malaysian Certificate of Education examination หากเป็นโรงเรียนที่ใช้แบบแผนการเรียนการสอนระบบอังกฤษ จะมีการสอบ General Certificate of Education 'O' Levels หรือ GCSE (General Certificate of Secondary Education)
 
 
การศึกษาระดับเตรียมอุดม (Post-secondary Education)
 
หลังจากจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว นักเรียนที่มีความประสงค์จะเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย สามารถเลือกเรียนต่อในระดับ Form 6หรือ เตรียมอุดมศึกษา หลักสูตรมี 3 สาขาคือArts, Science และTechnical ระยะเวลาเรียน 1-2 ปี เมื่อจบแล้วจะต้องสอบ ข้อสอบพื้นฐานSijilTinggiPersekolahan Malaysia หรือ STPM หรือ Malaysian Higher School Certificate examination (เทียบเท่ากับ the General Certificate of Education 'A' Levels ของระบบอังกฤษ) คุณวุฒินี้เป็นที่ยอมรับทั้งในสถาบันอุดมศึกษาชั้นในประเทศและต่างประเทศ
 
นักเรียนสามารถเลือกเรียนหลักสูตรระบบ Matriculationระยะเวลาเรียน 1 ปี การเรียนการสอนครอบคลุมความรู้พื้นฐานในการเรียนมหาวิทยาลัย และ เนื้อหาวิชาไม่ซับซ้อน แต่ผลMatriculationสามารถใช้เข้าเรียนระดับอุดมศึกษาภายในมาเลเซียเท่านั้น
 
 
ระดับอุดมศึกษา (Higher Education)
 
ในการศึกษาระดับนี้ออกเป็น3 ประเภท
1. สถาบันของรัฐ
2. สถาบันของเอกชน
3. สถาบันของต่างประเทศที่เปิดวิทยาเขตในมาเลเซีย
 
1) สถาบันของรัฐประกอบด้วย 20 มหาวิทยาลัยได้แก่
 • University of Technology, Malaysia
 • Tun Hussein Onn University of Malaysia
 • Northern University, Malaysia
 • University of Malaysia, Kelantan
 • National Defence University of Malaysia
 • University of Malaya
 • Technical University of Malaysia, Melaka
 • Islamic Science University of Malaysia
 • University of Malaysia, Pahang
 • Science University, Malaysia
 • Sultan Idris University of Education
 • University of Malaysia, Perlis
 • University of Malaysia, Sabah
 • University of Malaysia, Sarawak
 • International Islamic University of Malaysia
 • National University of Malaysia
 • MARA University of Technology
 • Putra University, Malaysia
 • Sultan Zainal Abidin University
 • University of Malaysia, Terengganu
2) มหาวิทยาลัยเอกชนที่แบ่งออกตามรัฐต่างๆดังนี้
 
Kedah
 • AIMST University
 • Albukhary International University
 • Insaniah University College
Kuala Lumpur
 • Asia e University
 • Asia Pacific University College of Technology and Innovation
 • BERJAYA University College of Hospitality
 • HELP University College
 • International Centre for Education in Islamic Finance
 • International Medical University
 • International University College Of Technology Twintech
 • Kuala Lumpur Metropolitan University College
 • Open University Malaysia
 • Tunku Abdul Rahman University
 • UCSI University
 • University of Kuala Lumpur
Malacca
 • Multimedia University
 
Negeri Sembilan
 • INTI Laurette International University
 • Nilai University College
 • Linton University College
 • Malaysia Theological Seminary

Putrajaya

 • AIMST University
 • Albukhary International University
 • Insaniah University College

Kuala Lumpur

 • Asia e University
 • Asia Pacific University College of Technology and Innovation
 • BERJAYA University College of Hospitality
 • HELP University College
 • International Centre for Education in Islamic Finance
 • International Medical University
 • International University College Of Technology Twintech
 • Kuala Lumpur Metropolitan University College
 • Open University Malaysia
 • Tunku Abdul Rahman University
 • UCSI University
 • University of Kuala Lumpur
Malacca
 • Multimedia University
Negeri Sembilan
       
 
 • INTI Laurette International University
 • Nilai University College
 • Linton University College
 • Malaysia Theological Seminary

Putrajaya

 • Tenaga Nasional University
Penang
 • Wawasan Open University
Perak

 • Petronas University of Technology
Sarawak
 • INTI College Sarawak
 • Curtin University of Technology
 • Swinburne University of Technology
Selangor
 • ALFA International College
 • Al-Madinah International University
 • Binary University College of Management and Entrepreneurship
 • CITY University College of Science and Technology
 • Cyberjaya University College of Medical Sciences
 • Industrial University of Selangor
 • International University College Of Nursing
 • International University College Of Technology Twintech
 • KDU University College
 • Kuala Lumpur Infrastructure University College
 • Limkokwing University of Creative Technology
 • Malaysia University of Science and Technology
 • Management and Science University
 • Monash University
 • Masterskill University College of Health Sciences
 • Multimedia University
 • University of Nottingham
 • SEGi University College
 • Selangor International Islamic University College
 • Sunway University
 • Taylor's University
 • Tenaga Nasional University
 • Tun Abdul Razak University
Terengganu
 • TATI University College

2.2) สถาบันของเอกชนเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตร อนุปริญญา และปริญญา และรับนักศึกษาตั้งแต่ Form 5 เปิดสอนหลักสูตรระดับอุมศึกษาหลายแบบ ได้แก่

 • Internal Programmes เป็นหลักสูตรของสถาบันนั้นๆ ภายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นที่ยอมรับ และสามารถเทียบโอนเพื่อเรียนต่อในปริญญาตรีได้
 • Linkage Programmesคือหลักสูตรที่เปิดร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยรูปแบบหลักสูตรมีหลายลักษณะดังนี้
        a. Twinning Degree Programmes เป็นการเปิดหลักสูตรร่วมกับสถาบันในต่างประเทศ โดยที่ช่วงแรกของหลัก
            สูตรเปิดสอนที่ประเทศมาเลเซียและช่วงสุดท้ายไปศึกษายังสถาบันในต่างประเทศที่เปิดหลักสูตรร่วมกัน และได้รับ
            ปริญญาจากสถาบันในต่างประเทศ
        b. Credit Transfer Degree Programmesการโอนหน่วยกิตไปยังสถาบันในประเทศอื่นๆ
        c. Advanced Standing ProgrammesเหมือนกับTwinning Degree Programmesแต่ต่างตรงกันที่หลักสูตร
            นั้นทำร่วมกันหลายสถาบัน
        d. External Degree Programmesการใช้สถานที่ของสถาบันในมาเลเซียเป็นศูนย์การสอนและศูนย์สอบของ
            สถาบันในต่างประเทศ
        e. Joint Programmesเป็นหลักสูตรที่ทำร่วมกันในระดับปริญญาโทและร่วมกับสถาบันในมาเลเซียและสถาบันต่าง
            ประเทศ
 
3) สถาบันของต่างประเทศที่เปิดวิทยาเขตในมาเลเซีย
 
ในปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ เข้ามาเปิดวิทยาเขตในประเทศมาเลเซีย หรือ เรียกกันว่า‘offshore campus’ โดยที่สามารถเปิดรับทั้งนักศึกษาต่างชาติ และ นักศึกษามาเลเซียเข้าเรียนได้ หลักสูตรการเรียนการสอนใช้มาตรฐานเดียวกับสถาบันในประเทศแม่ และได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยนั้นๆ จึงเริ่มได้รับรับความนิยมจากนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากประโยชน์ค่าเรียน และค่าครองชีพที่ถูกกว่าเดินทางไปเรียนต่อในประเทศนั้นๆโดยตรง
 
มหาวิทยาลัยต่างประเทศที่เปิดวิทยาเขตในมาเลเซีย ยกตัวอย่างเช่น 
 • Monash University Malaysia Campus
 • Curtin University of Technology Sarawak Campus
 • Swinburne University of Technology Sarawak Campus
 • University of Nottingham Malaysia Campus
วิทยาลัยอื่นๆได้แก่
 • SAE Institute, Australia
 • Raffles Design Institute, Singapore
 
 
 
 

 

 
   
วิสดอม เฮ้าส์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล
เลขที่ 26 เจซี เควิน ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนน นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา สาทร กทม 10120 (หน้าสถานี BRT อาคารสงเคราะห์) 
โทร: 02 286 9662 - 3 / มือถือ:  088 003 9300 , 088 003 9306  / แฟกซ์: 02 286 9664   
อีเมลล์:
contact@wisdomhouse.co.th / www.wisdomhouse.co.th
 Skype & Line ID: wisdomhouse.th /  Facebook: wisdomhousethailand  /   You Tube  WisdomHouseEducation
 
 
เรียนต่อแคนาดา
 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06782 ภายใต้ชื่อ วิสดอม เฮ้าส์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล 

สงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลตั้งเเต่ปี 2011 โดย วิสดอม เฮ้าส์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล