ใบสมัครโครงการซัมเมอร์แคมป์ : Summer Camp Application

โปรแกรมที่ต้องการสมัคร : Program Selection
ประเทศ : Country * อังกฤษ : UK
นิวซีแลนด์ : NZ
สิงคโปร์ : Singapore
จีน : China
ใต้หวัน : Taiwan
แคนาดา : Canada
มาเลเซีย : Malaysia
อื่นๆ ระบุ : other (please specify)
เดือน : Month
ปี : Year
รายละเอียดนักเรียน : Student Information (กรุณาสะกดชื่อ - นามสกุลให้ตรงกับหนังสือเดินทาง)
ชื่อนักเรียน (ภาษาไทย) *
นามสกุล (ภาษาไทย) *
ชื่อเล่น (ภาษาไทย) *
First Name (ชื่อภาษาอังกฤษ) *
Last Name (นามสกุลภาษาอังกฤษ) *
Nickname (ชื่อเล่น) *
เพศ (Gender) หญิง (Female) ชาย (Male)
วันเดือนปีเกิด (Date of Birth)
อายุ / ปี (Age) *
หมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport Number) *
สัญชาติ (Nationality) *
ศาสนา (Religion) *
ปัจจุบันศึกษาที่โรงเรียน (Current school) *
ระดับชั้น (Grade) *
ระดับความรู้ทางภาษา (Level of Language proficiency) ไม่มีพื้นฐานมาก่อน ระดับเริ่มต้น ระดับกลาง ระดับสูง
เบอร์มือถือนักเรียน (Student's contact number) *
อีเมลนักเรียน (Student's email) *
Facebook นักเรียน
Line ID นักเรียน
 
ชื่อบิดา (Father's name) *
เบอร์มือถือบิดา (Mobile Number) *
อีเมลบิดา (Email)
Line ID บิดา
ชื่อมารดา (Mother's name) *
เบอร์มือถือมารดา (Mobile Number) *
อีเมลมารดา (Email)
Line ID มารดา
บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉินคือ
(Emergency contact person)
บิดา (Father)
มารดา (Mother)
บุคคลอื่นๆ ชื่อ-นามสกุล (other person)
เบอร์โทรติดต่อ (Contact number)
อีเมลติดต่อ (Email)
ที่อยู่ปัจจุบัน (Home Address) *
เบอร์บ้าน (Home number)
แฟกซ์ (Fax)
ความต้องการด้านที่พัก : Housing Preference
กรุณาศึกษาจากรายละเอียดของโครงการว่าที่พักเป็นแบบใดก่อนระบุความต้องการ หอพักภายในสถาบัน : On-campus accommodation
โฮมสเตย์พักกับครอบครัว : Homestay
โรงแรม : Hotel / Hostel
อพาร์ทเม้นท์ : Apartment
ความต้องการด้านสัตว์เลี้ยง (เฉพาะที่พักแบบโฮมสเตย์) ไม่ต้องการสัตว์เลี้ยง
สามารถมีสัตว์เลี้ยงได้เช่น สุนัข แมว ม้า แกะ นก เป็ด ไก่ ฯลฯ
มีสัตว์เลี้ยงได้บางชนิด โปรดระบุ
สมาชิกภายในครอบครัวโฮมสเตย์ สามารถมีเด็กเล็กได้
ไม่ต้องการเด็กเล็ก
สามารถมีวัยรุ่นได้ ชาย หญิง
ไม่ต้องการวัยรุ่นในบ้าน
อื่นๆ โปรดระบุ
กรุณาเลือกความต้องการในด้านต่างๆ
ด้านสุขภาพ
โรคประจำตัว / แพ้ยา
ไม่มี
มีโรคประจำตัว โปรดระบุ
ยาที่ทานประจำ โปรดระบุ
อาหารที่ไม่สามารถทานได้ ไม่มี
อาหารทะเล
เนื้อวัว
อื่นๆ โปรดระบุ
สิ่งที่ต้องการแจ้งหัวหน้าโครงการและโรงเรียนให้ทราบเกี่ยวกับบุคลิกภาพและอารมณ์ ที่อาจส่งผลต่อการเรียนและการใช้ชีวิตของนักเรียน ไม่มีปัญหาใดๆ
ต้องการความช่วยเหลือบางอย่าง โปรดระบุ
ชื่อเพื่อนที่ต้องการพักด้วย
ได้รับทราบข่าวประชาสัมพันธ์โครงการซัมเมอร์จากที่ใด เว็บไซต์
โรงเรียน / ติวเตอร์
เพื่อนแนะนำ
แผ่นพับ
E-mail
Facebook
อื่นๆ โปรดระบุ
เงื่อนไขการยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ

1. ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทางตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง หากมีจำนวนนักเรียนขั้นต่ำไม่ถึง 10 คน โดยจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด

3. ไม่คืนเงินมัดจำทุกกรณี หากนักเรียนต้องการยกเลิกการเดินทางด้วยเหตุผลส่วนตัว

4. หากจ่ายเงินค่าโครงการเต็มจำนวนแล้วและต้องการทำการยกเลิก / หากแจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน นักเรียนจะได้รับเงินส่วนที่เหลือคืน 100% / หากนักเรียนแจ้งก่อนเดินทาง 30 วันจะได้รับเงินส่วนที่เหลือคืน 30% / หากแจ้งยกเลิกน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทางจะไม่ได้รับเงินคืน ทั้งนี้ไม่รวมค่ามัดจำที่ไม่ได้คืนทุกกรณี

เอกสารในการสมัครโครงการ
รูปถ่ายของนักเรียน 1 รูป (สำหรับการสมัครโครงการ)
สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของนักเรียนที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันออกเดินทาง
ค่ามัดจำ ชำระทันทีที่สมัคร (บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำไม่ว่ากรณีใดๆยกเว้นเป็นความผิดของทางบริษัทฯ)
ชำระเงินส่วนที่เหลือของโปรแกรมทั้งหมดก่อนวันหมดเขตการรับสมัคร
วิธีการชำระเงิน
ชำระเป็นเงินสด ที่สำนักงาน วิสดอม เฮ้าส์ เอ็คดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร
หน้าแรกของหนังสือเดินทาง (Passport)
รูปถ่ายนักเรียน (Photo)
หลักฐานการชำระค่ามัดจำโครงการ (Payment Slip)
เอกสารอื่นๆ (Others)
 
ลงชื่อผู้ปกครองหรือผู้ทำการสมัคร *
วันที่ 06-Apr-2020
หากไม่สามารถทำการอัพโหลดเอกสารได้ กรุณาส่งเอกสารมาได้ที่อีเมล์
contact@wisdomhouse.co.th หรือ Line ID : wisdomhouse.th