เงื่อนไขการยกเลิกการเข้าร่วมโครงการซัมเมอร์

เงื่อนไขการยกเลิกการเข้าร่วมโครงการซัมเมอร์เเคมป์

*สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน ที่ต้องการจองโครงการ Summer Camp เเบบกลุ่ม จำเป็นจะต้องรับทราบเงื่อนไขและให้ความยอมรับ ก่อนการจองทุกโครงการ*
 
1. ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทางตามความเหมาะสมตามสถานการณ์ ทั้งนี้บริษัทฯจะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหากมีจำนวนนักเรียนขั้นต่ำไม่ถึงที่กำหนด โดยบริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด

3. ไม่คืนเงินมัดจำทุกกรณี หากนักเรียนต้องการยกเลิกการเดินทางด้วยเหตุผลส่วนตัวใดๆก็ตาม

4. หากจ่ายเงินค่าโครงการเต็มจำนวนแล้วและต้องการยกเลิก
ท่านจะได้รับเงินส่วนที่เหลือคืน แต่ต้องยินยอมโดนหักค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกร้องคืนมาได้ เช่น ค่ามัดจำโครงการ ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่าทำวีซ่า และค่ามัดจำตั๋วเข้าสถานที่ท่องเที่ยว ค่าเรียน ที่ทางบริษัทได้ชำระไปแล้วแก่สายการบิน สถานทูต และทางองค์กรที่ต่างประเทศ

4.1. หากแจ้งยกเลิกก่อนวันเดินทาง 45 วัน จะได้รับเงินส่วนที่เหลือที่หักค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกร้องคืนมาได้  คืน 100%

4.2. หากแจ้งยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน จะได้รับเงินส่วนที่เหลือที่หักค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกร้องคืนมาได้  30%

4.3. หากแจ้งยกเลิกก่อนวันเดินทาง น้อยกว่า 30 วัน จะไม่ได้รับเงินคืน

5. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและค่าบริการต่างๆที่ท่านได้ชำระแล้ว
โดยทางบริษัทฯได้ชำระให้กับตัวแทนท่องเที่ยวฯ สายการบิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ การขอคืนเงินจะกระทำได้หรือไม่ เป็นเงื่อนไขสิทธิ์ขาดขึ้นอยู่กับตัวแทนท่องเที่ยวฯ สายการบิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆและเป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกของตัวแทนนั้นๆ

6. ค่าบริการ เเละค่าดำเนินงาน ของ วิสดอม เฮาส์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล ที่ได้ดำเนินงานไปเเล้วจะขอเรียกคืนหรือชดเชยกลับมาไม่ได้ทุกกรณี 

7. ค่าใช้จ่ายและค่าบริการต่างๆ จะถูกคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนและราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการ ในกรณีที่มีการขึ้นราคาของค่าธรรมเนียมต่างๆ การประกาศลดค่าเงินบาท หรือ อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรับขึ้นแล้วแต่กรณีตามความเป็นจริง

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย
ที่เกิดขึ้นนอกเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ โรคระบาด Covid การปิดประเทศ การนัดหยุดงาน การจลาจล และ ทรัพย์สินสูญหายตามสถานที่ต่างๆ  โดยที่ผู้เดินทาง ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ และทำให้โครงการของเราหยุดชะงักด้วยเหตุสุดวิสัย

9. โรคระบาด Covid ในขณะก่อนเดินทาง ระหว่างการเข้าร่วมโครงการ หรือหลังจากเดินทางกลับมาแล้ว
หากนักเรียนได้ติด Covid ไม่ว่าจะเป็นในช่วงใดของการเข้าร่วมโครงการ ก็ตาม ผู้ปกครองไม่สามารถเรียกค่าเสียหายคืนกลับมาได้และ ไม่สามารถฟ้องร้องขอค่าโครงการคืนด้วยเหตุผลนี้ 

10. ค่าโครงการซัมเมอร์  ไม่รวมค่าตรวจ Covid Test ก่อนและหลังเดินทาง (ตามประกาศของรัฐบาล ไทยและประเทศปลายทาง) และ ไม่รวมค่าโรงเเรมกักตัวที่ไทย และ ประเทศปลายทาง หากมีความจำเป็นต้องกักตัวหลังจากเดินทางไป และ/ หรือ กลับมาจากต่างประเทศ
 

11. หากท่านไม่ใช้บริการใดๆไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
ในขณะที่เข้าร่วมโครงการ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 

สมัครโครงการซัมเมอร์เเคมป์ทางออนไลน์
https://www.wisdomhouse.co.th/form/6/summer_online_application

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้