VISA บริการขอวีซ่า

บริการขอวีซ่านักเรียน / นักท่องเที่ยว / นักธุรกิจ
ด้วยมุมมองของนักการศึกษา
เตรียมเอกสารขอวีซ่าที่คิดว่าวุ่นวาย และยุ่งยาก จะกลายเป็นเรื่องง่ายในพริบตา ด้วยมุมมองของนักการศึกษาในการช่วยอำนวยความสะดวกในการขอวีซ่าประเภทต่างๆและติดต่อกับสถานทูตหลายแห่งมายาวนาน เราจึงมีประสบการณ์ในการตรวจเช็คเอกสารได้อย่างรอบคอบเเละถูกต้อง

บริการขอวีซ่าประเทศต่อไปนี้ 
 • วีซ่าประเทศ อังกฤษ
 • วีซ่าประเทศ อเมริกา
 • วีซ่าประเทศ แคนาดา
 • วีซ่าประเทศ ออสเตรเลีย
 • วีซ่าประเทศ นิวซีแลนด์
 • วีซ่านักเรียน สิงคโปร์
 • วีซ่านักเรียน มาเลเซีย

บริการขอวีซ่านักเรียน / นักท่องเที่ยว / นักธุรกิจ ด้วยมุมมองของนักการศึกษา
 • นักเรียนที่ใช้บริการเรียนต่อต่างประเทศและซัมเมอร์เเคมป์ของเราจะได้รับการบริการขอวีซ่าให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • บริการขอวีซ่าสำหรับผู้ปกครองต้องการไปเยี่ยมบุตรหลาน บุคคลทั่วไป นักเรียน เเละ นักท่องเที่ยว รวมถึงการจองคิวสัมภาษณ์
 • แนะนำการให้สัมภาษณ์ที่เหมาะสมกับประเภทของวีซ่าที่ยื่น เมื่อถูกเรียกสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่สถานทูต
 • ไม่ต้องเสียเวลากับการกรอกเอกสารผิดๆถูกๆ หรือกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนอีกต่อไป
 • เช็คข้อมูลการกรอกแบบฟอร์มวีซ่า หรือกรอกด้วยวิธีออนไลน์
 • ตรวจเอกสารประกอบการยื่นให้อย่างครบถ้วน
 • ช่วยจัดหาประกันการเดินทางที่เหมาะสมกับประเทศที่ยื่นขอวีซ่าในคราวเดียว
 • บริการในราคาย่อมเยา


บริการแปลเอกสารเเละรับรองเอกสาร 
บริการแปลเอกสารจาก ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ - ภาษาไทย  ในขั้นตอนเดียว

แปลเอกสารราชการต่างๆ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน สูติบัตร ใบเปลี่ยนชื่อ /นามสกุล ทะเบียนสมรส แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร์ต่างๆ หนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เอกสารทางการศึกษาต่างๆ เช่น ปริญญาบัตร ทรานสคริป ใบประกาศนียบัตร และ อื่นๆ เพื่อนำไปใช้ในการสมัครเรียน ยื่นขอวีซ่า สมัครงาน หรือเพื่อทำธุรกรรมอื่นๆ

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอวีซ่า 

เอกสารทั่วไปที่ใช้ในการขอวีซ่าทุกประเภท

 • แบบฟอร์มในการสมัครยื่นวีซ่า 
 • หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เล่มจริง * หนังสือเดินทางต้องมีอายุครอบคลุมตลอดระยะเวลา
 • รูปถ่ายสี  
 • สำเนา บัตรประชาชน
 • สำเนา ทะเบียนบ้าน 
 • วัตถุประสงค์การเดินทาง หากเป็นวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ กรุณายื่นจดหมายเชิญ หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่นแผนการเดินทาง หรือ หนังสือตอบรับการเรียน 
 • สำหรับผู้ที่ทำงานแล้ว แนบหนังสือรับรองการทำงาน ระบุรายได้ อายุการทำงาน และตำแหน่ง ลงนามโดยผู้มีอำนาจ 
 • หากเป็นเจ้าของกิจการ/บริษัท/ห้างร้าน แนบหนังสือรับรองบริษัท หรือหลักฐานการจดทะเบียนบริษัทฯ 
 • หากเป็นนักเรียน/นักศึกษา จะต้องมีจดหมายรับรองจากโรงเรียน หรือ ใบรายงานผลการเรียน (อย่างใดอย่างหนึ่ง) โดยแสดงข้อมูลที่จำเป็นดังนี้  ชื่อโรงเรียน / ชื่อ-นามสกุลนักเรียน / ชั้นเรียนปัจจุบันที่กำลังศึกษาอยู่
 • สำเนา ประวัติการเดินทาง ตราประทับบนพาสปอร์ตและวีซ่าของทุกประเทศที่เคยเดินทางภายใน 5 ปี -10 ปี (แล้วแต่ประวัติการเดินทางของแต่ละบุคคล)

สำหรับผู้สมัครที่อายุต่ำกว่า 18 ปี

 • แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีเดินทางโดยลำพัง โดยไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา กรุณาแนบสำเนาหน้าพาสปอร์ต หรือ / สำเนาบัตรประชาชน ของ บิดาและมารดาด้วย   
 • สำเนา สูติบัตร สำหรับผู้สมัครที่อายุต่ำกว่า 18 ปี


ข้อกำหนดด้านการเงิน

 • ผู้ยื่นขอวีซ่าจะต้องมีการเงินที่คลอบคลุมค่าใช้จ่ายในระหว่างที่อยู่ที่ต่างประเทศ รวมถึง ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 
 • หลักฐานการเงิน เป็นชื่อของผู้ยื่นขอวีซ่า / หรือผู้สนับสนุนการเงิน เช่น บิดา มารดา หรือญาติแท้ๆเท่านั้น  
 • หลักฐานที่ใช้ได้ได้แก่ เงินฝากใบบัญชี เช่น บัญชีออมทรัพย์ บัญชีฝากประจำ หรือ บัญชีกระแสรายวัน (ที่ไม่เป็นวงเงินติดลบ) โปรดทราบว่า พันธบัตรรัฐบาล ฉลากออมสิน ใบหุ้น หุ้นกู้  ไม่ สามารถนำมาเป็นหลักฐานการเงินในการพิจารณาวีซ่าได้


หลักฐานการเงินที่ต้องใช้ได้เเก่ 

 • หนังสือรับรองฐานะการเงินจากธนาคารที่ออกเป็นภาษาอังกฤษ ฉบับจริง ที่รับรองโดยธนาคาร 
 • หลักฐานเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน Bank Statement หรือ สมุดบัญชีฝาก 
 • จดหมายรับรอง ยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างผู้ยื่นขอวีซ่าและผู้สนับสนุนการเงิน   
 • หนังสือรับรองอาชีพ ตำแหน่ง บริษัท / ห้างร้าน และรายได้ของผู้สนับสนุนการเงิน
 • หากเอกสารการเงินเป็นของ บิดา / มารดา หรือคนอื่นๆ กรุณาแนบ เอกสารที่แสดงความสัมพันธ์ เช่น ใบสูติบัตร ทะเบียนบ้าน สำเนาพาสปอร์ต หรือ สำเนาบัตรประชาชน


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้