ซัมเมอร์จีน มีนาคม 2019

คุณสมบัติสินค้า:

ซัมเมอร์จีน มีนาคม 2019 เรียนภาษาจีนที่โรงเรียนนานาชาติหรงหวาย พร้อมศึกษาวัฒนธรรมจีนเต็มรูปเเบบ ชมหาดไว่ทั่น The Bund ที่โด่งดังที่สุดจากภาพยนตร์เรื่องเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ สวนอี้หยวน เที่ยวหางโจว ทะเลสาบซีหู ถนนคนเดินเหอฟาง เส้าซิง จูจี้ อู๋เซี่ย บ้านเกิดแม่นางไซซี สวนสัตว์หางโจวชมหมีแพนด้า วัดหลิงอิ่น ตำนานเขาบินเฟยไหลเฟิง หมู่บ้านพื้นเมืองของเมืองจูจี้ เก็บผลสตรอเบอรี่สดๆจากไร่ ช้อปปิ้งจุใจที่ถนนนานจิง ซินเทียนตี้ และ เทียนจึฟาง สถานที่ช้อปปิ้งแหล่งใหม่ที่พลาดไม่ได้

หมวดหมู่ : ซัมเมอร์เเคมป์

Share

Summer Camp China ซัมเมอร์จีน มีนาคม 2019


Summer Camp China ซัมเมอร์จีน มีนาคม 2019

เรียนภาษาจีนที่โรงเรียนนานาชาติหรงหวาย พร้อมศึกษาวัฒนธรรมจีนเต็มรูปเเบบ

ชมหาดไว่ทั่น The Bund ที่โด่งดังที่สุดจากภาพยนตร์เรื่องเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ สวนอี้หยวน เที่ยวหางโจว ทะเลสาบซีหู ถนนคนเดินเหอฟาง เส้าซิง จูจี้ อู๋เซี่ย บ้านเกิดแม่นางไซซี สวนสัตว์หางโจวชมหมีแพนด้า วัดหลิงอิ่น ตำนานเขาบินเฟยไหลเฟิง หมู่บ้านพื้นเมืองของเมืองจูจี้ เก็บผลสตรอเบอรี่สดๆจากไร่ ช้อปปิ้งจุใจที่ถนนนานจิง ซินเทียนตี้ และ เทียนจึฟาง สถานที่ช้อปปิ้งแหล่งใหม่ที่พลาดไม่ได้


* วันที่ 24 มีนาคม – 20 เมษายน 2019
* ระยะเวลา 4 สัปดาห์
* รับนักเรียนอายุ 8 ปี ขึ้นไป
* บินตรงสายการบิน China Eastern Airline & รวมซิมการ์ด
**โปรโมชั่น สมัครพร้อมกัน 2 คน รับส่วนลดคนละ 1,000 บาท!!

กรุ๊ปลีดเดอร์ประจำโครงการซัมเมอร์เเคมป์จีน 2019
  พี่เล็ก ธัญญพัทธ์ นาคะเจริญสิทธิ์ Thanyaphat Nakacharoensith

 

ตารางการเดินทางของ China Eastern Airline

 (ไม่ต้องต่อเครื่อง) 

1)    ขาไป MU 548 
ออกจากกรุงเทพฯ วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2019 เวลา 01.55 น.
ถึงเซี่ยงไฮ้ วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2019 เวลา 07.05 น.

2)    ขากลับ MU 9853 
ออกจากเซี่ยงไฮ้ วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2019 เวลา 18.25 น.
ถึงกรุงเทพฯ วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2019 เวลา 21.55 น.ราคาแพคเกจซัมเมอร์จีน

**รวม**

 • ซิมการ์ดพร้อมเบอร์โทรของประเทศจีน และบัตรโทรศัพท์ต่างประเทศ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบิน China Eastern Airline รวมค่าภาษีสนามบิน น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 23 กิโลกรัม x 1 ใบ 
 • ที่พักตลอดทั้งโปรแกรม / ซักผ้าเองโดยใช้เครื่องซักผ้าในห้องนอน
 • ค่าอาหาร 3 มื้อที่โรงอาหารของโรงเรียน (ยกเว้น มื้อเที่ยงวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ออกไปทัศนาจรนอกสถานที่)
 • เสื้อยืดที่ระลึกของ วิสดอม เฮ้าส์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล
 • พี่เลี้ยงคนไทยและเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนดูแลตลอดเวลา
 • ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า
 • ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
  ค่าเรียน ค่ากิจกรรม ทัศนศึกษา ค่าเดินทางท่องเที่ยว ค่าตั๋วเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว 

 
**ไม่รวม**

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินจากที่กำหนดไว้
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ต่างประเทศ ของฝากที่ระลึก


รายละเอียดการสมัคร

 • กรอกรายละเอียดสมัครโครงการจีน มีนาคม 2019  ใบสมัครโครงการซัมเมอร์
 • ชำระค่ามัดจำทันทีเมื่อจองโครงการ 20,000 บาท เเละส่งหลักฐานการชำระเงิน
 • ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของนักเรียนที่เหลืออายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
 • ชำระค่าโครงการที่เหลือและเรียกเก็บเอกสารขอวีซ่า ก่อนวันที่ 15 มกราคม 2020
 • หมดเขตการรับสมัครเเละชำระค่าโครงการ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2018
 • วันปฐมนิเทศน์ก่อนออกเดินทาง วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2019 เวลา 13.00 -15.00 น.

 
การยกเลิกการเดินทางและเงื่อนไขการคืนค่าธรรมเนียม

1. ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทางตามความเหมาะสมตามสถานการณ์ ทั้งนี้บริษัทฯจะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง หากมีจำนวนนักเรียนขั้นต่ำไม่ถึง 10 คน โดยจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด

3. ไม่คืนเงินมัดจำทุกกรณี หากนักเรียนต้องการยกเลิกการเดินทางด้วยเหตุผลส่วนตัวใดๆก็ตาม

4. หากจ่ายเงินค่าโครงการเต็มจำนวนแล้วและต้องการทำการยกเลิก ( ทั้งนี้ค่ามัดจำจะไม่ได้คืนทุกกรณี )

4.1. หากแจ้งยกเลิกก่อนวันเดินทาง 45 วัน จะได้รับเงินส่วนที่เหลือคืน 100%
4.2. หากแจ้งยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน จะได้รับเงินส่วนที่เหลือคืน 30%
4.3. หากแจ้งยกเลิกก่อนวันเดินทาง น้อยกว่า 30 วัน จะไม่ได้รับเงินคืน

5. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและค่าบริการที่ท่านได้ชำระแล้ว ทางบริษัทฯได้ชำระให้กับตัวแทนท่องเที่ยวฯ สายการบิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ การขอคืนเงินจะกระทำได้หรือไม่ เป็นเงื่อนไขสิทธิ์ขาดขึ้นอยู่กับ ตัวแทนท่องเที่ยวฯ สายการบิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ส่วนค่าบริการของโครงการจะขอคืนเงินไม่ได้


6. ราคาค่าบริการจะคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนและราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการ ในกรณีที่มีการขึ้นราคาของค่าธรรมเนียมต่างๆ การประกาศลดค่าเงินบาท หรือ อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรับขึ้นแล้วแต่กรณีตามความเป็นจริง


7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นนอกเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์โรคระบาด การนัดหยุดงาน การจลาจล และ ทรัพย์สินสูญหายตามสถานที่ต่างๆ


8. ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
ซัมเมอร์จีน มีนาคม 2019

วิสดอม เฮ้าส์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล ร่วมกับ โรงเรียนนานาชาติหรงหวาย (Zhejiang Zhuji Ronghuai School) เมืองจูจี้ ใกล้กับเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง  


โรงเรียนนานาชาติหรงหวายเป็นโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ ที่ได้รับการรับรองจากทางรัฐบาลของประเทศจีน มีนักเรียนทั้งหมด15,000 คน เปิดสอนตั้งเเต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมปลาย มีหอพักในตัวเเละหอพักเเยกสำหรับนักเรียนต่างชาติ สะอาด ปลอดภัย โรงเรียนตั้งอยู่ที่เมืองจูจี้ อยู่ใกล้กับเมืองหางโจว สามารถเดินทางไปยังเมืองเซี่ยงไฮ้ได้สะดวก โรงเรียนเปิดรับนักเรียนจีนและนักเรียนต่างชาติจากทั่วโลก ที่นิยมมาเรียนภาษาจีนและในระดับชั้นเรียนต่างๆ เช่น นักเรียนจากอเมริกา เกาหลี แคนาดา สเปน อิตาลี รัสเซีย ไทย อินโดนีเซีย เป็นต้น โรงเรียนนานาชาติหรงหวายเป็นที่รู้จักกันดีในประเทศไทยมายาวนานและมีชื่อเสียงด้านการเรียนการสอนภาษาจีน วัฒนธรรม สังคมและประวัติศาสตร์จีน

**ผู้เรียนไม่จำเป็นจะต้องมีพื้นฐานความรู้ด้านภาษาจีนมาก่อน นักเรียนจะได้เรียนภาษาจีน ท่องเที่ยว ทำกิจกรรมส่งเสริมทักษะ ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญๆมากมาย
** นักเรียนโครงการซัมเมอร์แคมป์จะได้เรียนหลักสูตรภาษาจีนเเบ่งตามระดับภาษาหลังจากการสอบวัดระดับเเล้ว

กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมที่น่าสนใจของจีน
เรียนภาษาจีนภาคเช้าของทุกวันโดยแยกระดับของผู้เรียน ไม่ว่าจะเด็กเล็กหรือโต ก็สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ เรียนร่วมกับเพื่อนนักเรียนต่างชาติที่อยู่ในระดับเดียวกัน ร่วมกิจกรรมเสริมทักษะภาคบ่ายในหลากหลายรูปแบบที่น่าสนใจ เพลิดเพลินและสนุกสนานไปกับการเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมจีน เช่น เขียนตัวหนังสือจีนด้วยพู่กันจีน วาดภาพจีน ทำเกี๊ยวจีน งิ้วปักกิ่ง หมากรุกจีน หมากล้อม ไทเก๊ก ศิลปะตัดกระดาษจีน ผูกเชือกจีน เป่าขลุ่ย กังฟู และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ล้วนส่งผลให้ผู้เรียนเข้าใจ ซาบซึ้งในศิลปะและวัฒนธรรมแขนงต่างๆของจีน ทำให้เกิดความกระตือรือร้น มีใจรักภาษาจีนและอยากเรียนรู้ภาษาจีนให้มากยิ่งๆขึ้นไปอีก นับว่าเป็นการต่อยอดการเรียนภาษาจีนต่อไปในอนาคตอย่างยั่งยืน

ซัมเมอร์จีน  
เรียนภาษาจีนแบบจัดเต็มๆ เที่ยวเต็มๆ รับรองว่าถูกใจน้องๆแน่นอน สนุกสนานได้ความรู้และมีความสุขเมื่อเดินทางไปกับเราสุดประทับใจไม่รู้ลืม คงด้วยคุณภาพสูงสุดเหมือนเดิมทุกประการ จากใจทีมงาน วิสดอมเฮ้าส์ เอ็ดดูชั่น แอนด์ ทราเวล ตามคำเรียกร้อง กับโปรแกรม ซัมเมอร์จีน ที่ฮิตที่สุด เรียนภาษาจีนกับอาจารย์จีนเจ้าของภาษา เรียนเต็มๆได้ประโยชน์สามารถใช้งานได้จริง สถานที่ท่องเที่ยว จุใจเต็มสูตรเหมือนเดิม ที่พักแสนสบายและปลอดภัย เรียนภาษาจีนแบบจัดเต็มๆ เที่ยวเต็มๆ รับรองว่าถูกใจน้องๆแน่นอน สนุกสนานได้ความรู้และมีความสุขเมื่อเดินทางไปกับเรา


  รูปภาพของโรงเรียนหรงหวาย         รายละเอียดของโรงเรียนหรงหวาย


 

ที่พักและอาหาร

หอพักของนักเรียนต่างชาติ

หอพักของนักเรียนต่างชาติ แยกห้องพักชาย-หญิง มีอาจารย์ประจำดูแลใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง ห้องพักสะอาด พัก 2-4 คน ต่อ 1 ห้อง (ได้นอนเตียงเดี่ยวทุกคน) ห้องพักมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง แอร์ ตู้เย็น ทีวี น้ำอุ่น และอินเตอร์เน็ต มีห้องน้ำในตัว และเครื่องซักผ้าในทุกห้องนอน

อาหาร  

ทานอาหาร 3 มื้อที่โรงอาหารของโรงเรียน เสิร์ฟอาหารแบบบุฟเฟ่ต์สำหรับนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะ เน้นอาหารหลากหลายผลัดเปลี่ยนเมนู รวมถึงอาหารเกาหลี จีน ฯลฯ นักเรียนสามารถซื้อของใช้และขนมต่างๆได้ที่ซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ 2 แห่งในโรงเรียนได้ตามสะดวก

ตารางกิจกรรม ซัมเมอร์ จีน มีนาคม 2019 

  ดาวโหลดโบร์ชัวร์ ซัมเมอร์ จีน มีนาคม 2019

 

สถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตของเซี่ยงไฮ้ หางโจว จูจี้ เส้าซิง ที่พลาดไม่ได้!!

 • เที่ยวนครเซี่ยงไฮ้ “นครปารีสแห่งตะวันออก”
 • ขึ้นหอไข่มุกสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของเมือง
 • ขึ้นชมวิวที่ชั้นบนสุดกับสเปซแคปซูลอวกาศ
 • เที่ยวเมืองหางโจว ทะเลสาบซีหู ช้อปปิ้งถนนคนเดินเหอฟาง
 • ชมหมีแพนด้าที่สวนสัตว์หางโจว
 • ชมบ้านเกิดหญิงงามแม่นางไซซี
 • เก็บสตรอเบอรี่สด
 • ชมหมู่บ้านพื้นเมืองของเมืองจูจี้
 • เที่ยวเมืองเส้าซิงบ้านเกิดของกวีและนักปฎิรูปทางสังคม “หลู่ซุ่น” ที่โด่งดังของจีน
 • น้ำตกอู๋เซี่ย ที่มีลักษณะเหมือนมังกรบินบนท้องฟ้า
 • เฟยไหลเฟิง และ วัดหลิงอิ่นที่เป็นวัดที่พระจี้กงเคยจำพรรษา


สถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตของซัมเมอร์จีน เที่ยวเซี่ยงไฮ้ หางโจว จูจี้ เส้าซิง ที่พลาดไม่ได้!!

เที่ยวนครเซี่ยงไฮ้ “นครปารีสแห่งตะวันออก” เที่ยวเมืองหางโจว ทะเลสาบซีหู สวนสัตว์หางโจวชมหมีแพนด้า ชมบ้านเกิดหญิงงามแม่นางไซซี ชมหมู่บ้านพื้นเมืองจูจี้ เที่ยวเมืองเส้าซิงบ้านเกิดของกวีเอก “หลู่ซุ่น” ที่โด่งดังของจีน ชมน้ำตกอู๋เซี่ยที่มีลักษณะเหมือนมังกรบินอยู่บนท้องฟ้า

นครเซี่ยงไฮ้ “ นครปารีสแห่งตะวันออก” 
เป็นเมืองเศรษฐกิจเเละศูนย์กลางความเจริญในด้านต่างภูมิภาค เซี่ยงไฮ้เป็นสัญลักษณ์ของจีนยุคใหม่ในด้านความก้าวหน้าและความทันสมัย ถ่ายรูปกับ หอไข่มุก สถาปัตยกรรมอันเลื่องชื่อที่เป็นเอกลักษณ์ของนครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งมีความสูงถึง 468 เมตรและเป็นหอชมวิวที่สูงที่สุดในเอเชีย 

สวนอี้หยวน เป็นสวนที่ตกแต่งในสไตล์จีนคลาสสิค อี้หยวนมีความหมายว่าสวนแห่งความสุข มีเก๋งจีนโบราณและศาลาหลายหลังกระจัดกระจาย มีภูเขาจำลองที่ทำขึ้นด้วยหินหลายพันตันที่สร้างได้ละเอียดเเละปราณีตที่สุด เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้สำหรับการมาเยี่ยมที่เซี่ยงไฮ้ บริเวณรอบสวนคือแหล่งช้อปปิ้งของกินเเละของที่ระลึกมากมาย

ช้อปปิ้งถนนนานจิง 
เพลิดเพลินไปกับห้างสรรพสินค้า ร้านค้าขายของที่ระลึก นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารเก่าแก่ที่เลื่องชื่อและสถานบันเทิงอีกมากมาย

ช้อปปิ้งถนนเทียนจึฟาง Tianzifang Street 
สถานที่ท่องเที่ยวที่ยังคงอนุรักษ์สถาปัตยกรรมต่างๆที่ก่อสร้างในปี 1930 ที่เป็นอาคารสไตล์ยุคอาณานิคมของฝรั่งเศส แวะกิน เที่ยว ช้อปปิ้งต่อที่ Shanghai Xintiandi ซินเทียนตี้

หางโจว สวรรค์บนดิน เมืองหลวงของมณฑลเจ้อเจียงที่ประชาชนมีความมั่งคั่งมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีน “บนฟ้ามีสวรรค์ บนดินมี หางโจว” ชมทัศนียภาพอันแสนร่มรื่นและงดงาม รอบทะเลสาบซีหู ซึ่งเป็นหนึ่งในทะเลสาบที่ถูกยกย่องว่าสวยงามที่สุดของประเทศจีน

บ้านเกิดแม่นางไซซี 
สาวงามที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 4 ยอดหญิงงามที่สวยที่สุด เเละไซซีสวยที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของจีน

ช้อปปิ้งถนนคนเดินเหอฟาง 
ที่มีความยาวถึง 460 เมตร ตั้งอยู่ไม่ไกลจากทะเลสาบซีหูฝั่งตะวันตก ถนนแห่งนี้ถูกอนุรักษ์ไว้เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของเมืองโบราณที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน


ชมหมีแพนด้าที่สวนสัตว์หางโจว 
ชมธรรมชาติที่สวยงามร่มรื่นในสวนสัตว์หางโจวในบรรยากาศของขุนเขาลำเนาไพร เพลิดเพลินกับสัตว์กว่า 200 ชนิดที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติของสัตว์ชนิดนั้นมากที่สุด


เมืองเส้าซิง
ชมบ้านเกิดเมืองนอนสำคัญของกวีเอกและนักปฎิรูปทางสังคม “หลู่ซุ่น” ที่โด่งดังของจีน ไม่มีใครไม่รู้จักกวีเอกและนักเขียนนิยายท่านนี้ที่มอบคติสอนใจด้านคุณธรรมให้แก่ผู้คนมากมายและได้รับความนิยมอย่างเป็นอมตะตลอดกาล


เที่ยวน้ำตกอู๋เซี่ย (Wu Xie) 
เป็นสุดยอดหนึ่งในห้าน้ำตกที่ไหลจากยอดเขาที่สูงตระหง่านของเมืองเส้าซิงที่สวยงามที่สุดงดงามดั่งมังกรบิน


วัดหลิงอิ่น พระจี้กง ถ้ำเขาบินเฟยไหลเฟิง
เมืองหางโจว ถำ้หินที่แกะสลักพระพุทธรูปปางต่างๆที่มีมากมายนับไม่ถ้วน มีภาพพระสังกัจจายน์ขนาดใหญ่ ซึ่งสลักลงบนเขาที่เป็นหินผา เฟยไหลเฟิงสามารถแปลตรงๆได้ว่า “ยอดเขาบิน” วัดหลิงอิ่นเป็นวัดที่โด่งดังเเละมีชื่อเสียงที่สุดของเมืองหางโจว

หมู่บ้านพื้นเมืองจูจี้ 
ชมประวัติความเป็นมาของเมืองจูจี้และวัฒนธรรมดั้งเดิมกว่า 1,000 ปีที่ไม่ควรพลาด  ชมวีดีโอทั้งหมดของทุกโครงการ  /     ชมความประทับใจทั้งหมด  


 

ความประทับใจของโรงเรียนหรงหวายมีมากมายบรรยายกันไม่หมด#ซัมเมอร์จีนหรงหวาย


 

กิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนหรงหวาย-ซัมเมอร์จีน 


 

น้องพั้นซ์ น้องจีน น้องลิงค์แนะนำโรงอาหารของโรงเรียนหรงหวาย #ซัมเมอร์จีนหรงหวาย

 

 


รายการตื่นมาคุย เรื่องซักผ้า กับ เฮฮา เจอรี่ เเละพี่ดนัย - โรงเรียนหรงหวาย ซัมเมอร์จีน
    
    
    
Powered by MakeWebEasy.com