ซัมเมอร์ไต้หวัน รอบนักเรียนอินเตอร์ July 2023

คุณสมบัติสินค้า:

ซัมเมอร์ไต้หวัน รอบนักเรียนอินเตอร์ July 2023 เรียนภาษาจีนเต็มวันมหาวิทยาลัยฉือเจี้ยน เที่ยวไทเปเจาะลึก ที่ศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีน มหาวิทยาลัยฉือเจี้ยน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน เปิดประสบการณ์ใหม่ที่อัดแน่นไปด้วยการเรียนภาษาจีนตามเเบบฉบับของไต้หวัน ที่เน้นการใช้งานในชีวิตประจำวันได้จริง เรียนเเละท่องเที่ยว 1 เดือน ที่พักดี ดูเเลดี อาหารอร่อย

หมวดหมู่ : ซัมเมอร์เเคมป์

Share

ซัมเมอร์ไต้หวัน ซัมเมอร์ไต้หวัน รอบนักเรียนอินเตอร์ July 2023
เรียนภาษาจีนเต็มวัน มหาวิทยาลัยฉือเจี้ยน ไทเป
เที่ยวไทเปเจาะลึก 1 เดือน  ที่พักดี ดูเเลดี อาหารอร่อย 

ซัมเมอร์ไต้หวัน เรียนภาษาจีนเต็มวัน เที่ยวไทเปเเบบเจาะลึก  เรียนภาษาจีน ที่ศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีน มหาวิทยาลัยฉือเจี้ยน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน 

เปิดประสบการณ์ใหม่ที่อัดแน่นไปด้วยการเรียนภาษาจีนตามเเบบฉบับของไต้หวัน ที่เน้นการใช้งานในชีวิตประจำวันได้จริง 

 ซัมเมอร์ไต้หวัน เรียนภาษาจีน มหาวิทยาลัยฉือเจี้ยน ไทเป ที่พักดี ดูเเลดี อาหารอร่อย 
·        ราคาค่าโครงการ 147,000 บาท
·        วันที่ 1-29 JULY 2023 ( 1 เดือน) 
·        รับนักเรียนอายุ 8 ปีขึ้นไป
·        เรียนที่ศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีน มหาวิทยาลัยฉือเจี้ยน ไทเป ประเทศไต้หวัน
·        เรียนเต็มวัน วันละ 6 ชั๋วโมง คลาสภาษาจีนไวยากรณ์ คลาสบทสนทนาภาษาจีน คลาสวัฒนธรรม
·        ชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆของไทเปหลังเลิกเรียน
·        เที่ยวเต็มวัน 3 วัน เมือง Jiu Fen, Yi Lan เเละ Hsin chu
·        พักโรงเเรม City Inn Hotel Plus ที่ถูกโหวดให้เป็นที่ 1 ของ tripadvisor หลายปีซ้อน 

  ดาวโหลดโบร์ชัวร์ ซัมเมอร์ ไต้หวัน รอบนักเรียนอินเตอร์ July 2023 

 ตารางการเดินทางสายการบินแห่งชาติประเทศไต้หวัน China Airline  (ไม่ต้องต่อเครื่อง) 


1) ขาไป CI 834 วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2023
ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 11.00 น. ถึงสนามบินไทเปเวลา 15.40 น. 

2) ขากลับ CI 835 วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2023
ออกจากสนามบินไทเป เวลา 13.35 น. ถึงกรุงเทพฯเวลา 16.20 น.

ราคาแพคเกจซัมเมอร์ไต้หวัน รอบนักเรียนอินเตอร์ July 2023 
**รวม**
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบินเเห่งชาติไต้หวัน หรือเทียบเท่า รวมค่าภาษีสนามบิน / นำ้หนักกระเป๋า
• ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
• ค่าเรียน ค่ากิจกรรม
• ค่าทัศนศึกษา ค่าเดินทาง ตั๋วเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
• ที่พักตลอดทั้งโปรแกรม
• ซักผ้า ที่โรงเเรม ฟรี ตลอด 24 ช.ม
• รวมอาหาร 3 มื้อ วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้น วันเสาร์เเละอาทิตย์ ที่ออกทัศนศึกษานอกสถานที่)
• ค่าทำวีซ่า
• เสื้อยืดที่ระลึก
• พี่เลี้ยงคนไทยและเจ้าหน้าที่จากสถาบันดูแลตลอดเวลา

**ไม่รวม**
* ค่าทำหนังสือเดินทาง
* ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินจากที่กำหนดไว้
* ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ต่างประเทศ ของฝากที่ระลึก

  รายละเอียดสมัครโครงการ 
  • กรอกใบโครงการ ซัมเมอร์ไต้หวัน รอบนักเรียนอินเตอร์ July 2023  กรอกใบสมัครทางออนไลน์ได้ที่ www.wisdomhouse.co.th/summer_online_application  
  • ชำระค่ามัดจำทันทีเมื่อจองโครงการ 30,000 บาท เเละส่งหลักฐานการชำระเงิน
  • ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของนักเรียนที่เหลืออายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
  • ชำระค่าโครงการที่เหลือและเรียกเก็บเอกสารขอวีซ่า ก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม 2023

 
 เงื่อนไขการยกเลิกการเข้าร่วมโครงการซัมเมอร์เเคมป์ 
https://www.wisdomhouse.co.th/termscondition 

*สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน ที่ต้องการจองโครงการ Summer Camp เเบบกลุ่ม จำเป็นจะต้องรับทราบเงื่อนไขและให้ความยอมรับ ก่อนการจองทุกโครงการ*
 
1. ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทางตามความเหมาะสมตามสถานการณ์ ทั้งนี้บริษัทฯจะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหากมีจำนวนนักเรียนขั้นต่ำไม่ถึงที่กำหนด โดยบริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด
3. ไม่คืนเงินมัดจำทุกกรณี หากนักเรียนต้องการยกเลิกการเดินทางด้วยเหตุผลส่วนตัวใดๆก็ตาม
4. หากจ่ายเงินค่าโครงการเต็มจำนวนแล้วและต้องการยกเลิก ท่านจะได้รับเงินส่วนที่เหลือคืน แต่ต้องยินยอมโดนหักค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกร้องคืนมาได้ เช่น ค่ามัดจำโครงการ ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่าทำวีซ่า และค่ามัดจำตั๋วเข้าสถานที่ท่องเที่ยว ค่าเรียน ที่ทางบริษัทได้ชำระไปแล้วแก่สายการบิน สถานทูต และทางองค์กรที่ต่างประเทศ
4.1. หากแจ้งยกเลิกก่อนวันเดินทาง 45 วัน จะได้รับเงินส่วนที่เหลือที่หักค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกร้องคืนมาได้  คืน 100%
4.2. หากแจ้งยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน จะได้รับเงินส่วนที่เหลือที่หักค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกร้องคืนมาได้  30%
4.3. หากแจ้งยกเลิกก่อนวันเดินทาง น้อยกว่า 30 วัน จะไม่ได้รับเงินคืน
5. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและค่าบริการต่างๆที่ท่านได้ชำระแล้ว
โดยทางบริษัทฯได้ชำระให้กับตัวแทนท่องเที่ยวฯ สายการบิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ การขอคืนเงินจะกระทำได้หรือไม่ เป็นเงื่อนไขสิทธิ์ขาดขึ้นอยู่กับตัวแทนท่องเที่ยวฯ สายการบิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆและเป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกของตัวแทนนั้นๆ
6. ค่าบริการ เเละค่าดำเนินงาน ของ วิสดอม เฮาส์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล ที่ได้ดำเนินงานไปเเล้วจะขอเรียกคืนหรือชดเชยกลับมาไม่ได้ทุกกรณี 
7. ค่าใช้จ่ายและค่าบริการต่างๆ จะถูกคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนและราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการ ในกรณีที่มีการขึ้นราคาของค่าธรรมเนียมต่างๆ การประกาศลดค่าเงินบาท หรือ อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรับขึ้นแล้วแต่กรณีตามความเป็นจริง
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ที่เกิดขึ้นนอกเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ โรคระบาด Covid การปิดประเทศ การนัดหยุดงาน การจลาจล และ ทรัพย์สินสูญหายตามสถานที่ต่างๆ  โดยที่ผู้เดินทาง ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ และทำให้โครงการของเราหยุดชะงักด้วยเหตุสุดวิสัย
9. โรคระบาด Covid ในขณะก่อนเดินทาง ระหว่างการเข้าร่วมโครงการ หรือหลังจากเดินทางกลับมาแล้ว  หากนักเรียนได้ติด Covid ไม่ว่าจะเป็นในช่วงใดของการเข้าร่วมโครงการ ก็ตาม ผู้ปกครองไม่สามารถเรียกค่าเสียหายคืนกลับมาได้และ ไม่สามารถฟ้องร้องขอค่าโครงการคืนด้วยเหตุผลนี้ 
10. หากท่านไม่ใช้บริการใดๆไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในขณะที่เข้าร่วมโครงการ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 

 

 

 

 


 

วิสดอม เฮ้าส์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล ร่วมกับ ศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีน มหาวิทยาลัยฉือเจี้ยน ประเทศไต้หวัน 
 

มหาวิทยาลัยฉือเจี้ยนก่อตั้งเมื่อปี 1958 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านออกเเบบดีไซด์ การจัดการ เเละเศรษฐศาสตร์ ด้วยปรัชญาที่ว่า "ความรู้คือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่ง เมื่อมีความรู้แล้วจึงสามารถทำการใดๆได้สำเร็จ" มหาวิทยาลัยติดอันดับ 1 ใน 5 The most fashionable campus ด้วยอาคารเรียนที่ออกเเบบด้วยดีไซด์โดดเด่นเฉพาะตัว


ศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีน เปิดสอนการเรียนภาษาจีนและวัฒนธรรมให้เเก่ผู้สนใจ มหาวิทยาลัยมีสิ่งอำนวยความสะดวก ห้องมัลติมีเดีย อาคารหอสมุดที่ทันสมัย สนามกีฬารวมถึงมีบริเวณพักผ่อนหย่อนใจ ร้านค้า ร้านอาหาร มินิมาร์ท

นักเรียนสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างภายในมหาวิทยาลัยได้ไม่จำกัด เช่น หอสมุด ห้องสันทนาการ สนามกีฬา บาสเกตบอลคอร์ท โรงยิม ร้านอาหาร มินิมาร์ทเเละอื่นๆอีกมากมาย มีบริการอินเตอร์เน็ต wifi ภายในบริเวณสถาบันเเละหอพักอย่างทั่วถึง

* มหาวิทยาลัยอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า Dazhi เดินเพียง 5 นาที
* จากสถานี Dazhi สามารถเดินทางไปยัง Taipei Main Station ได้ภายใน 20 นาที
* นักเรียนโครงการซัมเมอร์แคมป์ไต้หวัน เรียนหลักสูตรภาษาจีนแบ่งเป็นสองระดับ (ขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียนเเละผลการสอบวัดระดับ)

ไทเปเป็นเมืองหลวงของประเทศไต้หวัน เป็นศูนย์กลางการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษาและวัฒนธรรมของประเทศไต้หวัน เป็นหนึ่งในศูนย์กลางอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีระดับสูงของภูมิภาคเอเชียตะวันออก ไทเปมีเส้นทางรถไฟ ทางหลวง สนามบิน เเละการคมนาคมที่ทันสมัยเชื่อมโยงกันทั้งประเทศ จึงทำให้การเดินทางเป็นไปอย่างสะดวกสบาย ไทเปที่มีตึกสมัยใหม่ที่น่าทึ่งโดยเฉพาะตึกไทเป 101 ประเทศไต้หวันได้ชื่อว่าผู้คนเป็นมิตรและมีน้ำใจ มีสถานท่องเที่ยวสวยงาม สะอาด ปลอดภัย มีชื่อเสียงทางด้านอาหารและขนมต่างๆอร่อยถูกปากคนไทยเป็นอย่างยิ่ง

 
  ชมรูปภาพของมหาวิทยาลัย ฉือเจี้ยน ไต้หวัน


 ที่พัก

ที่พัก City Inn Hotel Plus Fuxing N. Road

www.cityinn.com.tw

ที่พักทันสมัย ใหม่ สะอาดปลอดภัย สไตล์ Zen ออกเเบบโดยนักตกแต่งระดับประเทศไต้หวัน อยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยเพียง 2 สถานีรถไฟฟ้าเท่านั้น 

ห้องพัก 2-4 คนต่อ 1 ห้อง / แยกชาย-หญิง / มีห้องนำ้ในตัว / มีห้องซักผ้าใช้ฟรี อาหาร 
รวมอาหาร 3 มื้อ วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้น วันเสาร์เเละอาทิตย์ ที่ออกทัศนศึกษานอกสถานที่)

ตารางกิจกรรม ซัมเมอร์ ไต้หวัน รอบนักเรียนอินเตอร์ July 2023  ดาวโหลดโบร์ชัวร์ ซัมเมอร์ ไต้หวัน รอบนักเรียนอินเตอร์ July 2023 

กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมที่น่าสนใจ
เปิดประสบการณ์ใหม่ที่พร้อมอัดแน่นไปด้วยการเรียนภาษาจีนตามเเบบฉบับของไต้หวัน ที่เน้นการใช้งานในชีวิตประจำวันได้จริง ทำกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาคบ่ายในหลากหลายรูปแบบที่น่าสนใจ เช่น เขียนตัวหนังสือจีนด้วยพู่กัน ร้องเพลงจีน เเละ กิจกรรมอื่นๆ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ล้วนส่งผลให้ผู้เรียนเข้าใจ ซาบซึ้งในศิลปะและวัฒนธรรมแขนงต่างๆและได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆนอกจากการเรียนรู้ในห้องเรียน ทำให้เกิดความกระตือรือร้น รักภาษาจีนและอยากเรียนรู้ภาษาจีนให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งนับว่าเป็นการต่อยอดการเรียนภาษาจีนต่อไปในอนาคตอย่างยั่งยืน ชมสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของซัมเมอร์ไต้หวันที่พลาดไม่ได้!!

เจาะลึกไทเปเเบบทุกซอกทุกมุม เดินทางพร้อมพี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่ของทางมหาวิทยาลัยตลอดเวลา* 
  
ซิตี้ทัวร์เมืองไทเป ตึกไทเป 101 (Taipei 101)
เป็นหนึ่งในเเลนด์มาร์คของเมืองไทเป เป็นตึกที่สูงที่สุดในไต้หวัน และสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตเมื่อมาเยือนไทเป ตึกไทเป 101 มีทั้งหมด 101 ชั้นตามชื่อและชั้นใต้ดินอีก 5 ชั้น ที่ชั้น 1-5 จะเป็นส่วนของห้างสรรพสินค้าที่ขายของแบรนด์เนม ร้านค้าร้านอาหารต่างๆ เป็นหนึ่งในเเลนด์มาร์คของเมืองไทเป เป็นตึกที่สูงที่สุดในไต้หวัน และสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตเมื่อมาเยือนไทเป ตึกไทเป 101 มีทั้งหมด 101 ชั้นตามชื่อและชั้นใต้ดินอีก 5 ชั้น ที่ชั้น 1-5 จะเป็นส่วนของห้างสรรพสินค้าที่ขายของแบรนด์เนม ร้านค้าร้านอาหารต่างๆ 

ย่านซีเหมินติง(Ximending)
เป็นย่านช้อปปิ้งของวัยรุ่นที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไต้หวัน มีฉายาว่า ฮาราจูกุแห่งไทเป เป็นแหล่งกำเนิดของแฟชั่นของหนุ่มสาวชาวไต้หวัน มีห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ ร้านคาราโอเกะ ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านคาเฟ ร้านขนมต่างๆมากมาย มีสินค้าหลากหลายประเภทโดยเฉพาะแฟชั่นจากญี่ปุ่น

หมู่บ้านซื่อซื่อหนันซุน (Si Si Nan Cun Village)
หมู่บ้านโบราณแห่งแรกของประเทศไต้หวันถือเป็นตลาดสไตล์ฮิปสเตอร์ที่ตั้งอยู่ในแหล่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ยุคก่อตั้งประเทศ มีขายของที่ระลึกและงานฝีมือ อาหารโฮมเมดท้องถิ่นและสินค้าทำมือน่ารักๆสไตล์ไต้หวัน

ย่านเมืองเก่าปัวผีเหลียว (Bopiliao Historical Block)
ถนนสายสั้นๆที่เต็มไปด้วยอาคารอิฐแดงที่ได้รับการอนุรักษ์เอาไว้อย่างดี เป็นย่านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีการสอดแทรกงานศิลปะลงไปด้วย จนกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวฮิปๆเเห่งหนึ่งของเมืองไทเป

ตลาดกลางคืนเมียวโขว (Miaokou Night Market)
ไทเปเป็นเมืองที่ถูกจัดอันดับว่ามีของกินริมทางอร่อยที่สุดเป็นอันดับสองของทวีปเอเชีย จุดเด่นของการท่องเที่ยวไต้หวันก็คือ ตลาดกลางคืน หรือ ไนท์มาร์เก็ต เป็นเเหล่งของกิน ของฝาก ที่เปิดจนถึงเที่ยงคืน

อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก (Chiang Kai-Shek Memorial Hall)
สร้างขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกและเทิดทูนอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเชก มีรูปปั้นทำจากทองสัมฤทธิ์ของท่านในท่านั่งขนาดใหญ่มีทหารยืนเฝ้าตลอดเวลา และที่กำแพงด้านในหลังจะมีข้อความปรัชญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู่ 3 คำ คือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร์

วัดหลงซาน (Lungshan Temple)
เป็นวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป มีอายุเกือบ 300 ปี ภายในวัดมีนี้มีจุดเด่นและรายละเอียดที่น่าสนใจหลายอย่าง แต่จะมีอยู่สิ่งหนึ่งที่เด่นจนใครๆต้องแวะถ่ายภาพเอาไว้ นั่นก็คือกระถางธูปที่มีการแกะสลักรูปปั้นคนสไตล์ยุโรปอยู่บนกระถาง ซึ่งขัดกับงานสถาปัตยกรรมภายในวัดทั้งหมด

  ชมวีดีโอทั้งหมดของทุกโครงการ    ชมความประทับใจทั้งหมด  

 


 


 


หลงรักหมดใจกับน้องไทโอ Amazing Thio who steals our hearts #ซัมเมอร์ไต้หวันน้องเจเเปนพูดถึงธรรมชาติและบรรยากาศการเรียนที่ไต้หวันได้อย่างเห็นภาพเลย 
#ซัมเมอร์ไต้หวัน
คณินได้ประสบการณ์ที่ไม่มีวันลืม ทั้งเลี้ยงน้องและการว๊าก 
#ซัมเมอร์ไต้หวัน

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้