ซัมเมอร์ สิงคโปร์ มีนาคม 2020

คุณสมบัติสินค้า:

Summer สิงคโปร์ / ซัมเมอร์ สิงคโปร์ เมษายน 2020 #เข้าค่ายของนักเรียนสิงคโปร์ #ที่เดียวในประเทศไทย #ฉีกกฎการเรียนเเบบเดิมๆ! #เป็นที่เดียวในประเทศไทยที่จัดค่าย CAMP CHALLENGE! ใช้หลักสูตรเดียวกับนักเรียนสิงคโปร์ #จัดโครงการร่วมกับค่ายเยาวชนของประเทศสิงคโปร์ Camp Challenge! #พักหอพัก ที่โรงเรียนประจำ Nanyang Girls' Boarding School

หมวดหมู่ : ซัมเมอร์เเคมป์

Share

Summer สิงคโปร์ / ซัมเมอร์ สิงคโปร์ เมษายน 2020
#เข้าค่ายของนักเรียนสิงคโปร์ #ที่เดียวในประเทศไทย  

#ฉีกกฎการเรียนเเบบเดิมๆ!  
#เป็นที่เดียวในประเทศไทยที่จัดค่าย CAMP CHALLENGE! ใช้หลักสูตรเดียวกับนักเรียนสิงคโปร์
#จัดโครงการร่วมกับค่ายเยาวชนของประเทศสิงคโปร์ Camp Challenge!
#พักหอพัก ที่โรงเรียนประจำ Nanyang Girls' Boarding School

ขอเชิญน้องๆเข้าร่วมเเคมป์ "หลักสูตรพัฒนาเยาวชน" ที่เน้นการส่งเสริมพัฒนาการในเชิงบวก กับโปรแกรมคุณภาพขององค์กร Camp Challenge ที่มีชื่อเสียงยาวนานกว่า 23 ปี เป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีของนักเรียนในประเทศสิงคโปร์ Camp Challenge องค์กรจัดค่ายเยาวชนขนาดใหญ่ ที่ได้รับรางวัล The National Youth Achievement Award (NYAA) ในระดับ Gold Award องค์กรนี้ยังได้ทำงานร่วมกับลูกเสือของรัฐบาลประเทศสิงคโปร์ อีกทั้งยังจัดค่ายเยาวชนนานาชาติ ที่ประเทศ จีน สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซียอีกด้วย

โปรแกรมนี้ไม่ได้เน้นทักษะการภาษาเพียงอย่างเดียวแต่จะเน้นการสร้างคุณสมบัติและการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้เติบโตด้วยทัศนคติที่ถูกต้องและมีทักษะทางสังคมที่ดีอีกด้วย ส่งเสริมพัฒนาการ ผ่านกิจกรรมทีมเวิร์ค เรียนภาษาอังกฤษเน้นการใช้งานได้จริงผ่านการเเสดงบทบาทสมมุติ สื่อสารความคิด วิเคราะห์ และ เสนอไอเดียตลอดทั้งโปรแกรม  

วันที่ 5-18 เมษายน 2020 * ตรงกับรอบวันหยุดของ นร อินเตอร์ *
ระยะเวลา 2 สัปดาห์
รับนักเรียนอายุ 8 ปีขึ้นไป
* โปรโมชั่น สมัครพร้อมกัน 2 คน รับส่วนลดคนละ 1,000 บาท!!  

 กรุ๊ปลีดเดอร์ประจำโครงการ ซัมเมอร์ สิงคโปร์ เมษายน 2020
 "พี่หลิว - จารุรินทร์ ชยะประจักษ์" ผู้ก่อตั้ง วิสดอม เฮ้าส์ เอ็ดดูเคชั่น เเอนด์ ทราเวล 


 
ตารางการเดินทางสายการบิน คาร์เธย์เเฟซิฟิก

1) ขาไป CX 717 วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2020
ออกจากกรุงเทพเวลา 11.55 น. ถึงสนามบินสิงคโปร์ เวลา 15.25 น.

2) ขากลับ CX 712 เสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2020
ออกจากสนามบินสิงคโปร์เวลา 13.25 น. ถึงกรุงเทพฯเวลา 15.00 น.

แพคเกจซัมเมอร์ ซัมเมอร์ สิงคโปร์ เมษายน 2020
*รวม*

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ การบินไทย รวมค่าภาษีสนามบิน น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 • ค่าอาหาร 3 มื้อ
 • ซักผ้าให้โดยโรงเเรม 1 ครั้ง
 • เสื้อยืดที่ระลึกของ วิสดอม เฮ้าส์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล
 • พี่เลี้ยงคนไทยและเจ้าหน้าที่จากสถาบันดูแลตลอดเวลา
 • ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า
 • ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ค่าเรียน ค่ากิจกรรม ทัศนศึกษา ค่าเดินทางท่องเที่ยว ค่าตั๋วเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ที่พักตลอดทั้งโปรแกรม
 
**ไม่รวม**
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินจากที่กำหนดไว้
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ต่างประเทศ ของฝากที่ระลึก
รายละเอียดการสมัคร

 • กรอกรายละเอียดสมัครโครงการซัมเมอร์ สิงคโปร์ มีนาคม 2020 ทางออนไลน์
 • ชำระค่ามัดจำทันทีเมื่อจองโครงการ 20,000 บาท เเละส่งหลักฐานการชำระเงิน
 • ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของนักเรียนที่เหลืออายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
 • ชำระค่าโครงการที่เหลือและเรียกเก็บเอกสารขอวีซ่า ก่อนวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2020
 • หมดเขตการรับสมัครเเละชำระค่าโครงการ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2020
 • วันปฐมนิเทศน์ก่อนออกเดินทาง วันเสาร์ที่  21 มีนาคม 2020.

การยกเลิกการเดินทางและเงื่อนไขการคืนค่าธรรมเนียม

1. ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทางตามความเหมาะสมตามสถานการณ์ ทั้งนี้บริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


2. ทางบริษัทจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ในกรณีที่มีจำนวนนักเรียนในโครงการไม่ถึง 10 คน 

3. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ไม่คืนเงินมัดจำทุกกรณี หากนักเรียนต้องการยกเลิกการเดินทางด้วยเหตุผลส่วนตัวใด ๆ ก็ตาม 

4. หากจ่ายเงินค่าโครงการเต็มจำนวนแล้ว ต้องการทำการยกเลิก ( ทั้งนี้ค่ามัดจำจะไม่ได้คืนทุกกรณี )
4.1. หากแจ้งยกเลิกก่อนวันเดินทาง 45 วัน จะได้รับเงินส่วนที่เหลือคืน 100%
4.2. หากแจ้งยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน จะได้รับเงินส่วนที่เหลือคืน 30%
4.3. หากแจ้งยกเลิกก่อนวันเดินทาง น้อยกว่า 30 วัน จะไม่ได้รับเงินคืน

5. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและค่าบริการที่ท่านได้ชำระแล้ว ทางบริษัทฯได้ชำระให้กับตัวแทนท่องเที่ยวฯ สายการบิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ การขอคืนเงินจะกระทำได้หรือไม่ เป็นเงื่อนไขสิทธิ์ขาดขึ้นอยู่กับ ตัวแทนท่องเที่ยวฯ สายการบิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ส่วนค่าบริการของโครงการจะขอคืนเงินไม่ได้

6. ราคาค่าบริการจะคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนและราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการ ในกรณีที่มีการขึ้นราคาของค่าธรรมเนียมต่างๆ การประกาศลดค่าเงินบาท หรือ อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรับขึ้นแล้วแต่กรณีตามความเป็นจริง

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นนอกเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์โรคระบาด การนัดหยุดงาน การจลาจล และ ทรัพย์สินสูญหายตามสถานที่ต่างๆ

8. ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้Camp Challenge เป็นหน่วยงานที่จดทะเบียนว่าเป็นองค์กรเพื่อสังคมที่ส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนอย่างเเท้จริงโปรแกรมนี้ไม่ได้เน้นทักษะการภาษาเพียงอย่างเดียวแต่จะเน้นการสร้างคุณสมบัติและการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้เติบโตด้วยทัศนคติที่ถูกต้องและมีทักษะทางสังคมที่ดีอีกด้วย

สอนโดยครูฝึกที่ได้รับการฝึกฝนและผ่านหลักสูตรการดูแลเยาวชนและสามารถจัดกิจกรรมที่ท้าทาย ภายใต้การควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยอย่างสูงสุด ที่ผ่านมาตรฐานจากทั้งหน่วยงานรัฐบาลและเอกชนกว่า 12 ขั้นตอน

ค่ายเยาวชนจัดขึ้นที่แคมป์่ Sembawang บนเนื้อที่กว่า 19 ไร่ เหมาะสำหรับจัดกิจกรรมกลางแจ้ง มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย มีห้องเรียน ห้องปฐมนิเทศ พื้นที่สร้าง Team Building และลานกิจกรรมแบบกลุ่มสามารถรองรับนักเรียนได้ 800 คน

* นักเรียนโครงการซัมเมอร์ จะได้เรียนและทำกิจกรรมที่ Camp Challenge 15 ชั่วโมง
 
* เรียนภาษาอังกฤษเน้นการใช้งานจริง 12 ชั่วโมง ที่ห้องเรียนหรือห้องกิจกรรมของ Nanyang Girl's Boarding School

  ดูรูปภาพค่าย Camp Challenge

Nanyang Girl's Boarding School 

ที่พักสำหรับนักเรียน ตั้งอยู่ในเขตที่สวยงามร่มรื่น แวดล้อมด้วยสวนและพื้นที่สีเขียว ปลอดภัย สะอาด มีการดูเเลรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช.ม สามารถเดินทางไปยังตัวเมืองได้อย่างสะดวกสบายภายใน 20 นาที

- ห้องพักเตียงเดี่ยว เเชร์ 4 คนต่อ 1 ห้อง / แยกห้องพักชาย-หญิง มีห้องนำในตัว เเละ Wifi ทุกห้อง
- อาหารเช้าและเย็นทานที่โรงอาหารของหอพัก มื้อเที่ยงเป็นกล่องข้าวชุดเบนโตะ

  ดูรูปภาพหอพัก Nanyang Girls’ Boarding High School


ตารางกิจกรรม ซัมเมอร์ สิงคโปร์ เมษายน 2020


 ดาวโหลดโบร์ชัวร์ ซัมเมอร์ สิงคโปร์ มีนาคม 2020 

สัปดาห์ที่ 1 "เสริมสร้างความมั่นใจและสร้างภาวะความเป็นผู้นำ"

ซึ่งเป็นทักษะที่นักเรียนสิงคโปร์เน้นมากที่สุด จำเป็นต้องใช้ทักษะความร่วมมือ ความสามัคคี และ การทำงานเป็นทีม ผ่านการทำกิจกรรมที่ท้าทาย เช่น การปีนป่าย ไต่เชือกในที่สูง การเล่นเลเซอร์ คอมเเบท ยิงธนู เกมล่าสมบัติ เกมตั้งด่านปกป้องการถูกโจมตี ก่อนจบหลักสูตร จะต้องมีการนำเสนอ Presentation วิเคราะห์และเเชร์การเรียนรู้ก่อนรับใบประกาศนียบัตร เรียนที่ Camp Challenge Sembawang บนเนื้อที่กว่า 19 ไร่ เหมาะสำหรับการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น ห้องเรียน ห้องปฐมนิเทศ พื้นที่สร้าง Team Building และลานกิจกรรมแบบกลุ่ม

สัปดาห์ที่ 2 "เรียนภาษาอังกฤษเน้นการใช้งานได้จริง"

เสริมความมั่นใจ กล้าเเสดงออก เรียนดราม่า เรียนบทการเเสดงสมมุติ เรียนผ่านการเเสดงมายากล รวมถึงการให้บริการทางสังคมที่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ที่สำคัญตามแบบฉบับของนักเรียนสิงคโปร์ เรียนที่ห้องเรียนหรือห้องกิจกรรมของ Nanyang Girl's Boarding School


สถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตของสิงคโปร์ ที่พลาดไม่ได้!!!จุดชมวิว Merlion Park พบกับ สิงโตทะเลเมอร์ไลออน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์

 • ชมโรงละคร Esplanade หรือ “ตึกทุเรียน”
 • ห้าง Marina Bay Sands และบ่อนำ้พุอธิษฐาน
 • ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ เเละ มาเลเซียฟู้ดสตรีท
 • เที่ยวชมสวนพฤกษชาติ Garden by the Bay
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์ Science Centre เเละ เข้าชม Omni Theatre
 • ทัวร์ Jewel Changi ใหม่ล่าสุด ชมนำ้ตกในร่มขนาดใหญ่
 • ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ถนนออร์ชาร์ด
 • เซ็นโตซ่า เข้าชม S.E.A AQUARIUM พิพิธภัณฑ์สัตว์นำ้
 • สวนนำ้ Wild Wild Wet สวนนำ้ขนาดใหญ่พร้อมเครื่องเล่นใหม่ล่าสุด
 • ช้อปปิ้งห้าง Vivo City ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของสิงคโปร์
 • ห้าง Suntec City สัมผัสนำ้พุแห่งโชคลาภ
 • ศูนย์พัฒนาและอนุรักษ์พลังงานนำ้ NEWater Processing Centre
 • ไชน่าทาวน์ วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว Singapore City Gallery
 • ชมวิธีวัฒนธรรม Arab Steet เเละ Kampong Glam
 • ทัวร์มหาวิทยาลัย NTU เเละชม Chinese Heritage Centre

  ชมวีดีโอทั้งหมดของทุกโครงการ  /     ชมความประทับใจทั้งหมด  

 

 

 

น้องแพงกี้ได้เรียนรู้อะไรมากมาย.ถ้าทำของหายน้องก็จะบอกว่า..? 
#ซัมเมอร์สิงคโปร์
หมิงไม่กลัวการเข้าค่ายอีกต่อไปการทำให้หายกลัวได้คือการอยู่กับตัวเองให้มากที่สุด #ซัมเมอร์สิงคโปร์สองพี่น้องเคนโด & พัตเตอร์ บอกความประทับใจเเละการได้เรียนรู้เกี่ยวกับซัมเมอร์สิงคโปร์เยอะเลยครับ


Powered by MakeWebEasy.com