ซัมเมอร์ไต้หวัน มีนาคม 2020

คุณสมบัติสินค้า:

ซัมเมอร์ไต้หวัน มีนาคม 2020 เรียนภาษาจีนเต็มวันมหาวิทยาลัยฉือเจี้ยน เที่ยวไทเปเจาะลึกเต็ม 6 วัน ที่ศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีน มหาวิทยาลัยฉือเจี้ยน เมืองไทเป ประเทศไต้หวันเปิดประสบการณ์ใหม่ที่อัดแน่นไปด้วยการเรียนภาษาจีนตามเเบบฉบับของไต้หวัน ที่เน้นการใช้งานในชีวิตประจำวันได้จริง เจาะลึกไทเป ตึกไทเป 101 ย่านช้อปปิ้งซีเหมินติ้ง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน เมืองเก่าปัวผีเหลียว ตลาดกลางคืน กระเช้าขึ้นเขาเมาคง ตั้นสุ่ย เมืองซินจู๋ สวนสนุกโดราเอมอน กิจกรรมย้อมผ้า กิจกรรมทำพายสัปปะรด เเละกิจกรรมอื่นๆมากมาย

หมวดหมู่ : ซัมเมอร์เเคมป์

Share

ซัมเมอร์ไต้หวัน มีนาคม 2020
เรียนภาษาจีนเต็มวันมหาวิทยาลัยฉือเจี้ยน
เที่ยวไทเปเจาะลึกเต็ม 6 วัน

ซัมเมอร์ไต้หวัน เรียนภาษาจีนเต็มวัน เที่ยวไทเปเเบบเจาะลึก 6 วันเต็ม เรียนภาษาจีน ที่ศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีน มหาวิทยาลัยฉือเจี้ยน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน

เปิดประสบการณ์ใหม่ที่อัดแน่นไปด้วยการเรียนภาษาจีนตามเเบบฉบับของไต้หวัน ที่เน้นการใช้งานในชีวิตประจำวันได้จริง 

เจาะลึกไทเป ตึกไทเป 101 ย่านช้อปปิ้งซีเหมินติ้ง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน เมืองเก่าปัวผีเหลียว ตลาดกลางคืน กระเช้าขึ้นเขาเมาคง ตั้นสุ่ย เมืองซินจู๋ สวนสนุกโดราเอมอน กิจกรรมย้อมผ้า กิจกรรมทำพายสัปปะรด เเละกิจกรรมอื่นๆมากมาย

วันที่ 22 มีนาคม – 18 เมษายน 2020
รับนักเรียนอายุ 8-17 ปี
ระยะเวลา 4 สัปดาห์เต็ม
ราคาสุดคุ้ม! 96,900 บาท 
โปรโมชั่น สมัครพร้อมกัน 2 คน รับส่วนลดคนละ 1,000 บาท!!  


กรุ๊ปลีดเดอร์ประจำโครงการซัมเมอร์เเคมป์ไต้หวัน มีนาคม 2020
  พี่เล็ก ธัญญพัทธ์ นาคะเจริญสิทธิ์ Thanyaphat Nakacharoensith

ตารางการเดินทางสายการบินแห่งชาติประเทศไต้หวัน EVA Air  (ไม่ต้องต่อเครื่อง) 

1) ขาไป BR 212 วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2020
ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 12.10 น. ถึงสนามบินไทเปเวลา 16.45 น.

2) ขากลับ BR 201 วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2020
ออกจากสนามบินไทเป เวลา 10.20 น. ถึงกรุงเทพฯเวลา 13.05 น

ราคาแพคเกจซัมเมอร์ไต้หวัน มีนาคม 2020 

**รวม**
 • ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า
 • ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
 • ค่าเรียน ค่ากิจกรรม ทัศนศึกษา ค่าเดินทางท่องเที่ยว ค่าตั๋วเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว 
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบิน รวมค่าภาษีสนามบิน
 • น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กิโลกรัม x 1 ใบ 
 • ที่พักตลอดทั้งโปรแกรม / ซักผ้าเองโดยใช้เครื่องซักผ้าในหอพัก
 • ค่าอาหาร 3 มื้อ (ยกเว้นวันอาทิตย์ ที่ออกไปทัศนาจรนอกสถานที่)
 • เสื้อยืดที่ระลึกของ วิสดอม เฮ้าส์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล
 • มีพี่เลี้ยงคนไทยและเจ้าหน้าที่จากสถาบันดูแลตลอดเวลา     
**ไม่รวม**
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินจากที่กำหนดไว้
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ต่างประเทศ ของฝากที่ระลึก
 • หมายเหตุ ประเทศไต้หวันไม่สามารถขายซิมการ์ดมือถือให้แก่นักเรียนที่ไม่ได้ถือ วีซ่าประเภท Resident Visa หรือที่อายุต่ำกว่า 20 ปี แต่อย่างไรก็ตามในบริเวณมหาวิทยาลัยและที่หอพักมี Wi-Fi ให้นักเรียนใช้เพื่อติดต่อผู้ปกครองได้ตลอดเวลา ผู้ปกครองสามารถติดต่อพี่เลี้ยงได้ตลอดเวลาเมื่ออยู่ที่ไต้หวัน

รายละเอียดการสมัคร

 • กรอกรายละเอียดสมัครโครงการ ซัมเมอร์ไต้หวัน มีนาคม 2019  ทางออนไลน์
 • ชำระค่ามัดจำทันทีเมื่อจองโครงการ 20,000 บาท เเละส่งหลักฐานการชำระเงิน
 • ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของนักเรียนที่เหลืออายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
 • ชำระค่าโครงการที่เหลือและเรียกเก็บเอกสารขอวีซ่า ก่อนวันที่ 15 มกราคม 2020
 • หมดเขตการรับสมัครเเละชำระค่าโครงการ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2018
 • วันปฐมนิเทศน์ก่อนออกเดินทาง วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2019 เวลา 13.00 -15.00 น.

การยกเลิกการเดินทางและเงื่อนไขการคืนค่าธรรมเนียม

1. ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทางตามความเหมาะสมตามสถานการณ์ ทั้งนี้บริษัทฯจะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง หากมีจำนวนนักเรียนขั้นต่ำไม่ถึง 10 คน โดยจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด

3. ไม่คืนเงินมัดจำทุกกรณี หากนักเรียนต้องการยกเลิกการเดินทางด้วยเหตุผลส่วนตัวใดๆก็ตาม

4. หากจ่ายเงินค่าโครงการเต็มจำนวนแล้วและต้องการทำการยกเลิก ( ทั้งนี้ค่ามัดจำจะไม่ได้คืนทุกกรณี )
4.1. หากแจ้งยกเลิกก่อนวันเดินทาง 45 วัน จะได้รับเงินส่วนที่เหลือคืน 100%
4.2. หากแจ้งยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน จะได้รับเงินส่วนที่เหลือคืน 30%
4.3. หากแจ้งยกเลิกก่อนวันเดินทาง น้อยกว่า 30 วัน จะไม่ได้รับเงินคืน

5. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและค่าบริการที่ท่านได้ชำระแล้ว ทางบริษัทฯได้ชำระให้กับตัวแทนท่องเที่ยวฯ สายการบิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ การขอคืนเงินจะกระทำได้หรือไม่ เป็นเงื่อนไขสิทธิ์ขาดขึ้นอยู่กับ ตัวแทนท่องเที่ยวฯ สายการบิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ส่วนค่าบริการของโครงการจะขอคืนเงินไม่ได้

6. ราคาค่าบริการจะคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนและราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการ ในกรณีที่มีการขึ้นราคาของค่าธรรมเนียมต่างๆ การประกาศลดค่าเงินบาท หรือ อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรับขึ้นแล้วแต่กรณีตามความเป็นจริง

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นนอกเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์โรคระบาด การนัดหยุดงาน การจลาจล และ ทรัพย์สินสูญหายตามสถานที่ต่างๆ

8. ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้

 

วิสดอม เฮ้าส์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล ร่วมกับ ศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีน มหาวิทยาลัยฉือเจี้ยน ประเทศไต้หวัน 
 

มหาวิทยาลัยฉือเจี้ยนก่อตั้งเมื่อปี 1958 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านออกเเบบดีไซด์ การจัดการ เเละเศรษฐศาสตร์ ด้วยปรัชญาที่ว่า "ความรู้คือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่ง เมื่อมีความรู้แล้วจึงสามารถทำการใดๆได้สำเร็จ" มหาวิทยาลัยติดอันดับ 1 ใน 5 The most fashionable campus ด้วยอาคารเรียนที่ออกเเบบด้วยดีไซด์โดดเด่นเฉพาะตัว


ศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีน เปิดสอนการเรียนภาษาจีนและวัฒนธรรมให้เเก่ผู้สนใจ มหาวิทยาลัยมีสิ่งอำนวยความสะดวก ห้องมัลติมีเดีย อาคารหอสมุดที่ทันสมัย สนามกีฬารวมถึงมีบริเวณพักผ่อนหย่อนใจ ร้านค้า ร้านอาหาร มินิมาร์ท

นักเรียนสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างภายในมหาวิทยาลัยได้ไม่จำกัด เช่น หอสมุด ห้องสันทนาการ สนามกีฬา บาสเกตบอลคอร์ท โรงยิม ร้านอาหาร มินิมาร์ทเเละอื่นๆอีกมากมาย มีบริการอินเตอร์เน็ต wifi ภายในบริเวณสถาบันเเละหอพักอย่างทั่วถึง

* มหาวิทยาลัยอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า Dazhi เดินเพียง 5 นาที
* จากสถานี Dazhi สามารถเดินทางไปยัง Taipei Main Station ได้ภายใน 20 นาที
* นักเรียนโครงการซัมเมอร์แคมป์ไต้หวัน เรียนหลักสูตรภาษาจีนแบ่งเป็นสองระดับ (ขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียนเเละผลการสอบวัดระดับ)

ไทเปเป็นเมืองหลวงของประเทศไต้หวัน เป็นศูนย์กลางการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษาและวัฒนธรรมของประเทศไต้หวัน เป็นหนึ่งในศูนย์กลางอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีระดับสูงของภูมิภาคเอเชียตะวันออก ไทเปมีเส้นทางรถไฟ ทางหลวง สนามบิน เเละการคมนาคมที่ทันสมัยเชื่อมโยงกันทั้งประเทศ จึงทำให้การเดินทางเป็นไปอย่างสะดวกสบาย ไทเปที่มีตึกสมัยใหม่ที่น่าทึ่งโดยเฉพาะตึกไทเป 101 ประเทศไต้หวันได้ชื่อว่าผู้คนเป็นมิตรและมีน้ำใจ มีสถานท่องเที่ยวสวยงาม สะอาด ปลอดภัย มีชื่อเสียงทางด้านอาหารและขนมต่างๆอร่อยถูกปากคนไทยเป็นอย่างยิ่ง

 
  ชมรูปภาพของมหาวิทยาลัย ฉือเจี้ยน ไต้หวัน


ที่พักเเละอาหาร

Homey Hostel  
ที่พักทันสมัย สะอาด ปลอดภัย ถูกโหวตได้ 4.5/5 ดาวจาก Tripadvisor

ตั้งอยู่ใจกลางเมืองไทเป ใกล้สถานีรถไฟฟ้า MRT Taipei Main Station มีเจ้าหน้าที่จากศูนย์ภาษาพักร่วมกับคณะเเละดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ช.ม  ห้องพัก 4-6 คนต่อ 1 ห้อง แยกห้องพักชาย-หญิง เเชร์ห้องน้ำเเละพื้นที่ส่วนกลาง

 
 รูปภาพที่พัก Homey Hostel

รายละเอียดที่พักเพิ่มเติม www.homeyhostel.com


อาหาร 

รวมค่าอาหาร 3 มื้อ (ยกเว้นวันอาทิตย์ ที่ออกไปทัศนาจรนอกสถานที่)

ตารางกิจกรรม ซัมเมอร์ ไต้หวัน มีนาคม 2020


 ดาวโหลดโบร์ชัวร์ ซัมเมอร์ ไต้หวัน มีนาคม 2020 

กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมที่น่าสนใจ

เปิดประสบการณ์ใหม่ที่พร้อมอัดแน่นไปด้วยการเรียนภาษาจีนตามเเบบฉบับของไต้หวัน ที่เน้นการใช้งานในชีวิตประจำวันได้จริง ทำกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาคบ่ายในหลากหลายรูปแบบที่น่าสนใจ เช่น เขียนตัวหนังสือจีนด้วยพู่กัน ร้องเพลงจีน เเละ กิจกรรมอื่นๆ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ล้วนส่งผลให้ผู้เรียนเข้าใจ ซาบซึ้งในศิลปะและวัฒนธรรมแขนงต่างๆและได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆนอกจากการเรียนรู้ในห้องเรียน ทำให้เกิดความกระตือรือร้น รักภาษาจีนและอยากเรียนรู้ภาษาจีนให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งนับว่าเป็นการต่อยอดการเรียนภาษาจีนต่อไปในอนาคตอย่างยั่งยืน ชมสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของซัมเมอร์ไต้หวันที่พลาดไม่ได้!!

เจาะลึกไทเปเเบบทุกซอกทุกมุม
 • ตึกไทเป 101  
 • ย่านช้อปปิ้งซีเหมินติ้ง
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • วัดหลงซาน
 • เมืองเก่าปัวผีเหลียว
 • ตลาดกลางคืน
 • กระเช้าขึ้นเขาเมาคง
 • ตั้นสุ่ย
 • เมืองซินจู๋
 • สวนสนุกโดราเอมอน
 • กิจกรรมย้อมผ้า
 • กิจกรรมทำพายสัปปะรด เเละอื่นๆ
  เดินทางพร้อมพี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่ของทางมหาวิทยาลัยตลอดเวลา* 
  
ซิตี้ทัวร์เมืองไทเป ตึกไทเป 101 (Taipei 101)

เป็นหนึ่งในเเลนด์มาร์คของเมืองไทเป เป็นตึกที่สูงที่สุดในไต้หวัน และสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตเมื่อมาเยือนไทเป ตึกไทเป 101 มีทั้งหมด 101 ชั้นตามชื่อและชั้นใต้ดินอีก 5 ชั้น ที่ชั้น 1-5 จะเป็นส่วนของห้างสรรพสินค้าที่ขายของแบรนด์เนม ร้านค้าร้านอาหารต่างๆ เป็นหนึ่งในเเลนด์มาร์คของเมืองไทเป เป็นตึกที่สูงที่สุดในไต้หวัน และสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตเมื่อมาเยือนไทเป ตึกไทเป 101 มีทั้งหมด 101 ชั้นตามชื่อและชั้นใต้ดินอีก 5 ชั้น ที่ชั้น 1-5 จะเป็นส่วนของห้างสรรพสินค้าที่ขายของแบรนด์เนม ร้านค้าร้านอาหารต่างๆ 

ย่านซีเหมินติง(Ximending)

เป็นย่านช้อปปิ้งของวัยรุ่นที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไต้หวัน มีฉายาว่า ฮาราจูกุแห่งไทเป เป็นแหล่งกำเนิดของแฟชั่นของหนุ่มสาวชาวไต้หวัน มีห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ ร้านคาราโอเกะ ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านคาเฟ ร้านขนมต่างๆมากมาย มีสินค้าหลากหลายประเภทโดยเฉพาะแฟชั่นจากญี่ปุ่น

หมู่บ้านซื่อซื่อหนันซุน (Si Si Nan Cun Village)

หมู่บ้านโบราณแห่งแรกของประเทศไต้หวันถือเป็นตลาดสไตล์ฮิปสเตอร์ที่ตั้งอยู่ในแหล่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ยุคก่อตั้งประเทศ มีขายของที่ระลึกและงานฝีมือ อาหารโฮมเมดท้องถิ่นและสินค้าทำมือน่ารักๆสไตล์ไต้หวัน

เมืองซินจู๋ (Hsinchu) & สวนสนุกโดราเอมอน เสี่ยวเหยินกว๋อ (Window on China Theme Park)

ซินจู๋มีพื้นที่ส่วนมากเป็นภูเขาเเละชายฝั่งจึงได้รับการขนานนามว่า “เมืองแห่งสายลม” เที่ยว “สวนสนุกโดราเอมอน” ที่นักท่องเที่ยวไทยเรียกกันเพราะมีเครื่องเล่นและบ้านจำลองของการ์ตูนเรื่อง “โดราเอมอน” อยู่ด้วย เล่นสวนน้ำคลื่นจัมโบ้ ชมเมืองจำลองกว่า 133 จากทั่วโลก

ย่านเมืองเก่าปัวผีเหลียว (Bopiliao Historical Block)

ถนนสายสั้นๆที่เต็มไปด้วยอาคารอิฐแดงที่ได้รับการอนุรักษ์เอาไว้อย่างดี เป็นย่านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีการสอดแทรกงานศิลปะลงไปด้วย จนกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวฮิปๆเเห่งหนึ่งของเมืองไทเป

ตลาดกลางคืนเมียวโขว (Miaokou Night Market)

ไทเปเป็นเมืองที่ถูกจัดอันดับว่ามีของกินริมทางอร่อยที่สุดเป็นอันดับสองของทวีปเอเชีย จุดเด่นของการท่องเที่ยวไต้หวันก็คือ ตลาดกลางคืน หรือ ไนท์มาร์เก็ต เป็นเเหล่งของกิน ของฝาก ที่เปิดจนถึงเที่ยงคืน

อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก (Chiang Kai-Shek Memorial Hall)

สร้างขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกและเทิดทูนอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเชก มีรูปปั้นทำจากทองสัมฤทธิ์ของท่านในท่านั่งขนาดใหญ่มีทหารยืนเฝ้าตลอดเวลา และที่กำแพงด้านในหลังจะมีข้อความปรัชญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู่ 3 คำ คือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร์


วัดหลงซาน (Lungshan Temple)

เป็นวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป มีอายุเกือบ 300 ปี ภายในวัดมีนี้มีจุดเด่นและรายละเอียดที่น่าสนใจหลายอย่าง แต่จะมีอยู่สิ่งหนึ่งที่เด่นจนใครๆต้องแวะถ่ายภาพเอาไว้ นั่นก็คือกระถางธูปที่มีการแกะสลักรูปปั้นคนสไตล์ยุโรปอยู่บนกระถาง ซึ่งขัดกับงานสถาปัตยกรรมภายในวัดทั้งหมด


ท่าเทียบเรือริมทะเลตั้นสุย (Tamsui District)

ท่าเทียบเรือแห่งนี้มีลักษณะเป็นปากแม่น้ำตั้งอยู่ทางตอนเหนือของตำบลตั้นสุย เป็นศูนย์กลางของการจัดส่งสินค้าสำคัญของไต้หวัน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนที่ได้กลายเป็นแหล่งรวมตัวทั้งของชาวเมืองและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญซึ่งในแต่ละวันจะมีเรือประมงขนาดเล็กและเรือยอร์ชจอดเทียบท่ามากมาย

  ชมวีดีโอทั้งหมดของทุกโครงการ    ชมความประทับใจทั้งหมด  

 


 


 


หลงรักหมดใจกับน้องไทโอ Amazing Thio who steals our hearts #ซัมเมอร์ไต้หวันน้องเจเเปนพูดถึงธรรมชาติและบรรยากาศการเรียนที่ไต้หวันได้อย่างเห็นภาพเลย 
#ซัมเมอร์ไต้หวัน
คณินได้ประสบการณ์ที่ไม่มีวันลืม ทั้งเลี้ยงน้องและการว๊าก 
#ซัมเมอร์ไต้หวัน

Powered by MakeWebEasy.com